Integriteits- en fraudeonderzoek

Wanneer een melding wordt gemaakt van fraude of integriteitsschending is het belangrijk dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Zeker in de (semi-) publieke sector liggen dergelijke zaken gevoelig, waardoor een onafhankelijk fraude- of integriteitsonderzoek de enige juiste oplossing is. U kunt dan vertrouwen op de ervaring die wij bij Strated Consulting reeds hebben opgedaan. We gaan zorgvuldig, betrouwbaar en objectief te werk en leveren een (geheime c.q. vertrouwelijke) rapportage op waarin alle feiten helder en inzichtelijk zijn gemaakt. We vertellen u dan ook graag meer over de manier waarop wij een fraudeonderzoek of integriteitsonderzoek uitvoeren.Vermoeden van integriteitsschending?

Wat is een fraude- of integriteitsonderzoek?

Deze twee typen onderzoek hebben veel met elkaar gemeen. Beiden vallen onder de noemer van waarheidsvinding en zijn ook daarbinnen nauw aan elkaar verwant. De aanpak is bij beide daarom in de basis hetzelfde. Toch zijn er ook verschillen. Zo heeft een fraudeonderzoek vrijwel altijd een financiële component, waar een integriteitsonderzoek ook betrekking kan hebben op bijvoorbeeld een ongeoorloofde (schijn van) belangenverstrengeling, cliëntelisme of machtsmisbruik. In het eerste geval wordt regelmatig ook forensisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geldstromen worden nagelopen. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat transacties/bankafschriften worden gecontroleerd. Er bestaan dus wel degelijk verschillen tussen een fraudeonderzoek en een integriteitsonderzoek.

Hoe gaat een fraude- of integriteitsonderzoek in zijn werk?

Bij een fraude- of integriteitsmelding staat de waarheidsvinding centraal. Wat heeft er precies plaatsgevonden en wie was op welk moment van welke feiten op de hoogte. Dat zijn de vragen waar een antwoord voor wordt gezocht. Dit proces start vaak met een stuk deskresearch. Eerst wordt dan alle reeds fysiek of digitaal beschikbare informatie geanalyseerd. Vervolgens worden ook interviews gehouden om alle betrokkenen aan het woord te laten. Hieruit ontstaat een zogeheten feitenrelaas, vergezeld door een objectieve conclusie die de bevindingen samenvat. Dit wordt getoetst aan de relevante wet- en regelgeving en (ongeschreven) normen, waarna er definitief conclusies getrokken kunnen worden. Was het feit inderdaad laakbaar of kan de persoon in kwestie geheel worden vrijgepleit?

Voor wie wij deze onderzoeken kunnen uitvoeren

Zoals reeds werd aangegeven hebben wij bij Strated Consulting al een schat aan ervaring opgedaan met het uitvoeren van deze onderzoeken. Wij werken voornamelijk voor publieke instellingen zoals gemeenten, zorg- en welzijninstellingen, provincies,ministeries en woningcorporaties. Wegens het vertrouwelijke karakter van veel van deze onderzoeken, kunnen wij hier niet alles over delen. Wel kunnen we enkele voorbeelden geven van projecten die wij recent uitgevoerd hebben:
  • Het onderzoeken van de gefundeerdheid van een klokkenluidersbrief met aantijgingen richting één bestuurder (G-24 gemeente);
  • De feiten op tafel brengen ten aanzien van mogelijke belangenverstrengeling. Dit had betrekking op een portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling in verband met de aankoop van een onroerend goed pand in de binnenstad van een G-10 gemeente;
  • Mogelijke fraude bij besteding van persoonsgebonden budgetten;
  • Het onderzoeken van een Europese aanbestedingsprocedure (G-4 gemeente);
  • Onderzoek naar de (on)rechtmatige besteding van fractiegelden door een politieke partij

Incidenten bij (semi-)publieke organisaties

Binnen organisaties met een (semi-)publieke functie kunnen er veel verschillende typen incidenten plaatsvinden. Bij een vermoeden van onfatsoenlijke gedragingen of bejegeningen, belangenverstrengeling, een vorm van fraude, niet gemelde activiteiten, wangedrag, misbruik van de machtspositie, bevoordeling, het lekken van informatie, nepotisme of ongewenste relaties wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het gedrag van de betrokken raadslieden, ambtenaren, wethouders, gedeputeerden, statenleden of andere medewerkers van de organisatie. In een groot deel van de gevallen wordt dit vanuit Strated Consulting gedaan, maar eventueel kan dit ook in opdracht zijn van een commissie van deskundigen of wijzen, of het Huis voor Klokkenluiders.

Welke regels zijn er van toepassing?

Bij het uitvoeren van een onderzoek in verband met een fraude- of integriteitsmelding gelden er uiteraard ook verschillende regels en protocollen. Het gaat vanzelfsprekend niet om een formeel strafrechtelijk onderzoek, maar de feiten kunnen wel aanleiding geven om hier aangifte voor te doen. Werknemers bij (semi-) publieke instanties hebben in veel gevallen een verklaring/protocol getekend. Die geeft aan dat zij verplicht zijn om mee te werken aan een onderzoek naar fraude- en integriteitsmeldingen bijvoorbeeld.

Noodzaak voor een fraudeonderzoek of integriteitsonderzoek?

Onze kracht zit in onze affiniteit met politiek gevoelige omgevingen en de betrouwbaarheid die wij vanuit onze opgebouwde ervaring kunnen garanderen. We zijn trots op onze straight-to-the-point objectieve aanpak en de mooie opdrachten die wij daarmee al mochten voltooien. Heeft u te maken met een fraude- of integriteitsmelding? Of heeft u het vermoeden van een integriteitsschending binnen de organisatie? Trek dan tijdig aan de bel en schakel ons in voor een onafhankelijk onderzoek. We staan klaar om voor u aan de slag te gaan of om u te voorzien van meer informatie.

Bekijk ook eens onze mogelijkheden omtrent bestuurlijke- en juridisch trajecten en bedrijfseconomisch- en boekhoudkundig onderzoek.Integriteits- of fraudeonderzoek nodig?