Onafhankelijke evaluaties

Het inzichtelijk maken van de uitkomsten van gevoerd beleid is belangrijk (en soms zelfs vanuit de wet verplicht) voor (semi-) publieke organisaties. Soms kan een evaluatie ook dienen om (publieke) verantwoording af te leggen, bijvoorbeeld indien sprake is van een project met onvoorzien veel hogere kosten, een langere doorlooptijd of met grote sociaal-maatschappelijke impact. Strated Consulting treedt bij dergelijke onderzoeken op als onafhankelijke deskundige om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Ondersteuning kan zowel op het proces als op de inhoud plaatsvinden.

Wij vertellen u graag wat u in het kader van dergelijke onderzoeken van ons mag verwachten.Contact

Voorvallen waarbij onafhankelijke evaluaties van toepassing zijn

Iedere situatie is uniek en elk traject vereist een aparte aanpak. Op hoofdlijnen schetsen wij hoe een evaluatietraject eruit ziet.

Hoe ziet het proces van evalueren er uit?

Onze dienstverlening in het kader van onafhankelijke evaluaties voeren wij uit voor een grote diversiteit aan organisaties uit de publieke sector. Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen gedurende een onafhankelijke beleidsdoorlichting.

1.       Uitgaan van het oorspronkelijke doel

Als onafhankelijk deskundige beginnen wij bij het oorspronkelijke doel. Wat beoogde men te bereiken? Dit vormt het uitgangspunt waaraan de bevindingen getoetst worden.

2.       Welke acties zijn er ondernomen?

Vervolgens worden de uitgevoerde acties zorgvuldig in kaart gebracht, waarbij alle relevante feiten en voorvallen de revue passeren.

3.       Waren deze stappen correct?

Gedurende deze volgende stap worden de ondernomen acties getoetst aan het oorspronkelijke doel. Waren de gemaakte keuzes en genomen stappen correct, ook gezien de tijdsafhankelijke context?

4.       Synthese

Deze laatste stap van de evaluatie bestaat uit het bundelen en samenvatten van het gehele onderzoek, waarna hier een slotoordeel en bruikbare aanbevelingen voor de toekomst van de organisatie aan worden gekoppeld.

5.       Aanbieden van het resultaat

Vervolgens wordt het geheel aangeboden aan de opdrachtgever. Dit kan in de vorm van een digitaal Word rapport zijn, een overzichtelijke infographic zijn of een eindpresentatie in Powerpoint format.

Verscheidene soorten onderzoeken

Onder onafhankelijke evaluaties vallen verscheidene typen onderzoeken die ieder hun eigen karakteristieken en dynamiek hebben.

Uw onafhankelijke evaluatie uitvoeren

Uiteraard staan wij bij Strated Consulting voor u klaar om als onafhankelijk deskundige uw evaluatie/beleidsdoorlichting uit te voeren. U kunt gerust contact met ons opnemen om uw situatie te schetsen en uw vragen over onze werkwijze te stellen. We gaan graag met u in gesprek om zo tot een passend advies te komen. Zo stellen we onze deskundigheid ook beschikbaar voor strategie- en beleidsadvisering, projectmanagement en waarheidsvinding.